• Odwiedziło nas: 276895 osób
 • Do końca roku: 74 dni
 • Do wakacji: 251 dni
Czwartek, 2018-10-18
Imieniny:
Hanny, Klementyny

Koncepcja Pracy Przedszkola

Jesteś tu: » STRONA GŁÓWNA » Koncepcja Pracy Przedszkola

 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

W STAREJ WSI

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

 

na lata 2015-2018

 

 

 

 

                                                                              „Rozwijać to, co najlepsze

                                                                                   Usprawniać to sprawdzone

                                                                                                 Czerpać z tego, co niesie przyszłość

                                                                                                    Spełniać zmieniające się oczekiwania

                                                                                     wszystkich stron społeczności szkolnej „

 

 

 

 

Dankowice -Stara Wieś

-sierpień-wrzesień 2015-

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

                         

     Przedszkole wchodząc w skład  Zespołu szkolno-Przedszkolnego w Starej

Wsi składa się  z 5 oddziałów dzieci od 3 do 5 lat. Trzy oddziały mieszczą się w budynku Przedszkola w Dankowicach , dwa –w budynku Szkoły Podstawowej

 w Starej Wsi .

Przedszkole w Dankowicach  posiada dobrą bazę lokalową : 4 sale zajęć, szatnię , kuchnię przedszkolna wraz z zapleczem, pomieszczenia socjalne dla personelu,  pokój nauczycielski i gabinet dyrektora .Budynek jest w dobrym stanie technicznym , otoczony zagospodarowanym ogrodem przedszkolnym i placem zabaw dla dzieci.

Szkoła Podstawowa w Starej Wsi będąca placówkę zespołu jest zmodernizowaną, zadbaną placówką oświatową .W szkole mieści się 6 sal lekcyjnych .dobrze wyposażonych w sprzęt i pomoce dydaktyczne, biblioteka , gabinet higienistki, pokój nauczycielski ,sekretariat, gabinet dyrektora ,stołówka i świetlica dla dzieci oraz nowoczesna sala gimnastyczna z zapleczem. Dwie sale , przestronne, bardzo dobrze wyposażone są przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym. Otoczenie szkoły zagospodarowane ,do dyspozycji uczniów są boiska szkolne utwardzone i trawiaste.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA 

 

  • nasze przedszkole tworzy dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki wszechstronnego rozwoju fizycznego, umysłowego , emocjonalnego , stwarza warunki do rozwijania zainteresowań , zachęca do działania, inspiruje i motywuje do aktywności
  • Każde dziecko jest traktowane indywidualnie, będzie czuło się kochane, akceptowane i szczęśliwe, będzie przygotowane nie tylko do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażką. 
   staramy się sprostać lokalnym oczekiwaniom promując jednocześnie osiągnięcia naszych wychowanków
  • Rodzice wychowanków będą współtwórcami sukcesów swoich dzieci, będą mieli zapewnione wsparcie i pomoc z naszej strony w ich roli wychowawczej , będą otrzymywać informacje o postępach i osiągnięciach dzieci
  • Naszym celem jest zaspokojenie potrzeb i zadowolenie Rodziców, nauczycieli ,a przede wszystkim zadowolenie naszych wychowanków- to im chcemy zapewnić dobre, radosne i szczęśliwe dzieciństwo
  • Przedszkole nasze jest placówką otwarta dla Rodziców-każdy ma prawo uzyskać wszelkie informacje, uczestniczyć w obserwacji dziecka w ciągu dnia , uzyskać naszą pomoc i radę , wyjaśnić wątpliwości, a także uczestniczyć w życiu przedszkola

 

NASZA MISJA

 

  • spełniamy oczekiwania Dzieci, Rodziców , pracowników przedszkola, środowiska lokalnego
  • zapewniamy Dzieciom serdeczną atmosferę, poczucie akceptacji, bezpieczeństwa, poszanowanie godności,
  • przestrzegamy praw dziecka
  • wspieramy indywidualny rozwój osobowości, zainteresowań , umiejętności
  • zapewniamy fachowa opiekę
  • dbamy o zapewnienie Dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspierani ich ciekawości, aktywności i samodzielności a także ksztaltowanie tych wiadomości i umiejętności , które są ważne w edukacji szkolnej
  • dążymy do rozwijania umiejętności społecznych niezbędnych w poprawnych relacjach interpersonalnych ukazując sytemy wartości dla orientacji Dziecka w tym, co jest dobre ,a co złe
  • staramy się stworzyć warunki dające dzieciom szansę , by stawały się: otwarte na ludzi , samodzielne, gotowe do podejmowania ryzyka, radzące sobie w różnych, często trudnych sytuacjach, ufne w swoje możliwości, odpowiedzialne
  • wprowadzamy Dzieci w świat wartości estetycznych poprzez różne formy działalności werbalnej, ruchowej i kontaktu z teatrem , muzyka , plastyką
  • diagnozujemy potrzeby dzieci, rodziców i środowiska
  • promujemy placówkę w środowisku

 

 

 

 

 

MODEL ABSOLWENTA:

Dziecko kończące przedszkole:
WYKAZUJE:
-  motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
- zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
- umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
- umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
- umiejętność współpracy w grupie
- umiejętność radzenia sobie z trudnościami
- tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
-samodzielność
-odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)
POSIADA:
-zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób
-wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
-podstawowa wiedzę o świecie;
UMIE:
- cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
rozumie, zna, przestrzega:
- prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
-zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
- zasady kultury współżycia, postępowania,
- kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
- potrzebę szanowania przyrody i środowiska;
NIE OBAWIA SIĘ:
- występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,
- chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
- wykazywać inicjatywy w działaniu,
- wyrażania swoich uczuć;

 

 

 

 

I. CELE OGÓLNE

 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.

 2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

 3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

 4. Dzieci są aktywne.

 5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

 6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

 8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.

 9. Rodzice są partnerami przedszkola.

 10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

 11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.

 12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

 

KRYTERIA SUKCESU

- Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.

- Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.

- Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.

- Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.

- Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.

- Poprawa stanu przedszkolnego ogrodu i terenu wokół budynku.

- Realizacja autorskich programów edukacyjnych, profilaktycznego i wychowawczego.

- Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole. Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.

- Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.

- Liczny udział dzieci w konkursach, turniejach itp.

-Wzbogacanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, księgozbiór, płytotekę, materiały metodyczne i inne media

- Wzrost zadowolenia nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacji
w dążeniu do osiągnięcia sukcesu.

 

SPOSOBY DIAGNOZOWANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI:

- przeprowadzenie diagnozy wstępnej, śródrocznej i końcowej

- szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,

- informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej, śródrocznej  końcowej

- półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań,  analiza, wnioski do dalszej pracy,

- bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,

- przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),

teczek prac i innych dokumentów,

arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,

albumów, kronik,

materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)rozmów.

 

 

 

 

SPOSOBY MONITOROWANIA OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELI:

 

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

-rozmów z nauczycielami, rodzicami,

-obserwacji zajęć

-kontroli przestrzegania prawa

-obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,

-arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,

- innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.

 

 

SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH EDUKACYJNYCH DZIECI:

 

-nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania
i wychowania,

-nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,

-informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,

rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,

-na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,

-nauczyciele przekazują informację rodzicom o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaję się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

 

ZASADY PRACY

Zasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:
1.Zasada indywidualizacji
2.Zasada integracji
3.Zasada wolności i swobody działania
4.Zaspakajanie potrzeb dziecka
5.Zasada aktywności
6.Organizowania życia społecznego

 

METODY  i FORMY PRACY

Nauczycielki w pracy z dziećmi wykorzystują różnorodna środki , metody i formy pracy, atrakcyjne dla dzieci a jednocześnie stymulujące wszechstronny ich rozwój. 
W naszym przedszkolu wykorzystywane są aktywne i twórcze metody pracy z dzieckiem tj;

-Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz

-Metoda ruchu rozwijającego W.Sherborne

-Metoda gimnastyki twórczej R.Labana, K Orffa

-Gimnastyka rytmiczna A.i M.Kniessów

-Muzykoterapia

-elementy metody Dennisona

-Metody polisensorycznego doświadczania świata

-edukacja przez ruch

-techniki relaksacyjne

-techniki parateatralne

-pedagogika zabawy

-różnorodne metody nauki czytania ( analityczno-syntetyczne, globalne, I.Majchrzak)

 

Stosując min   wymienione metody pracy ,mamy przede wszystkim na uwadze stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka jego integrację z grupą rówieśniczą, rozwijanie wyobraźni, aktywności twórczej, kształtowanie umiejętności samodzielnego działania, rozwijanie umiejętności komunikowania się , wyrażania własnych przeżyć , uczuć , spostrzeżeń. 
Dążymy do wyrabiania u dziecka poczucia własnej wartości, akceptacji siebie, nabycia umiejętności współdziałania w grupie, poznania własnych możliwości, rozbudzenia ciekawości poznawczej .  

 

Nauczyciele realizują opracowane wspólnie z Rodzicami: Program wychowawczy i Program  Profilaktyczny „Bezpieczne Przedszkole „

 

WSPÓŁPRACA  Z RODZINĄ DZIECKA

Cele:

-dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego
-wszechstronny rozwój dziecka
-nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami
-zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy
-przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu
-przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka
-przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w - -rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy
-wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
-włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
-zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
-podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia,
-ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,
-promowanie placówki w środowisku lokalnym.
FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI:

-zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,
-zebrania grupowe,
-zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
-konsultacje indywidualne,
-prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac, strona internetowa)),
-organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,
-organizacja szkoleń , warsztatów integracyjnych dla rodziców,
-organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów,
-włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych,
konkursy, wycieczki,
-angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

 

DZIECKO MA PRAWO DO:

-poczucia bezpieczeństwa, akceptacji wsparcia i pomocy

-życia i rozwoju, swobody myśli, sumienia i wyznania,
-aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
-spokoju i samotności, gdy tego chce,
-odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci,
 -wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
-indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
-pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
-wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
-wspólnoty i solidarności w grupie,
-aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,
-zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
-pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
-nauki, informacji, badania i eksperymentowania,
-nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
-doświadczenia konsekwencji swojego zachowania,
- zdrowego żywienia

 

 

„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces.”

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl